Υπηρεσίες

Λογιστική και Φορολογική Παρακολούθηση

Τήρηση και ενημέρωση Απλογραφικων και Διπλογραφικών Βιβλίων.
Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων  Πελατών & Προμηθευτών.
Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων.
Υποβολή καταστάσεων πετρελαίου θέρμανσης.
Τήρηση Βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομικών Επιχειρήσεων.

 

Εργατική – Ασφαλιστική Κάλυψη

Υπολογισμός Μισθοδοσίας.
Δημιουργία και υποβολή Α.Π.Δ.
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.
Μεταφορά Εργαζομένων.

 

Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική σε θέματα Μαρκετινγκ.
Λύσεις μηχανοργάνωσης με το κατάλληλο λογισμικό για τις ανάγκες σας.
Παροχή συμβουλών για αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα.