ΔΑΝΕΙΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016/2016 ορίζει ότι

1. Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων.
2. Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13§1.α και 15§1.α. του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 θέτουν τις προϋποθέσεις για τον υπολογισμό παροχής σε είδος σε περίπτωση χορήγησης δανείων από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση προκαταβολής μισθού αυτή λογίζεται ως δάνειο και εξ αντιδιαστολής μόνο προκύπτει ότι προκαταβολές μισθών έως τρείς μήνες δεν θεωρούνται δάνεια. Αυτό έχει την περαιτέρω συνέπεια ότι για τις προκαταβολές αυτές δεν υπολογίζεται πρόσθετη παροχή σε είδος για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο η φύση της συναλλαγής ως δανείου δεν μεταβάλλεται, αφού το άρθρο 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 θεσπίζει τεκμήριο για τον υπολογισμό της παροχής σε είδος χωρίς να επιδρά το τεκμήριο αυτό στη φορολογία χαρτοσήμου.

Σε πολλές περιπτώσεις εργοδότες επιλέγουν να κατατμήσουν σε 12/12 το σύνολο των δώρων και του επιδόματος αδείας και να καταβάλλουν 1/12 αυτών κάθε μήνα μαζί με τον τρέχων μισθό.

Μας ρωτήσατε αν προκύπτουν υποχρεώσεις από αυτή την μέθοδο.

Η απάντηση είναι πως αν η παραπάνω μέθοδος αποτυπώνεται έτσι στην σύμβαση εργασίας, ΝΑΙ προκύπτουν υποχρεώσεις διότι σίγουρα δημιουργείται πλήρης δανειακή σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ και υπό προϋποθέσεις τον ΑΠΡΙΛΙΟ όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος αμείβεται καθαρά με 600 ευρώ / μήνα άρα έχει να λαμβάνει 312,50 ευρώ Δώρο Πάσχα, 625,00 ευρώ Δώρο Χριστουγέννων και 300,00 Επίδομα Αδείας.

Η επιχείρηση προκαταβάλει 1237,50/12 = 103,13 ευρώ κάθε μήνα στον εργαζόμενο ώστε να τα εξοφλήσει μέχρι το τέλος του έτους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Πάσχα (υπόλοιπο 209,37 ευρώ) το οποίο απέχει 3 μήνες από τον συμψηφισμό άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

103,13  Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Πάσχα (υπόλοιπο 106,24 ευρώ) το οποίο απέχει 2 μήνες από τον συμψηφισμό άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΜΑΡΤΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Πάσχα (υπόλοιπο 3,11 ευρώ) το οποίο απέχει 1 μήνα από τον συμψηφισμό άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης

αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν εξόφληση Δώρου Πάσχα και σαν προκαταβολή έναντι Επιδόματος Αδείας (υπόλοιπο 199,98)  το οποίο απέχει 3 μήνες από τον συμψηφισμό μόνο αν χορηγηθεί η άδεια τον Ιούλιο άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου., ενώ αν χορηγηθεί η άδεια τον Αύγουστο και επόμενους, γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης και για παροχή σε είδος και υποχρεώσεις χαρτοσήμου..

ΜΑΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Επιδόματος Αδείας (υπόλοιπο 96,85)  το οποίο απέχει 3 μήνες από τον συμψηφισμό  αν χορηγηθεί η άδεια τον Αύγουστο που είναι και ο πλέον κατάλληλος μήνας άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΙΟΥΝΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν εξόφληση Επιδόματος Αδείας και σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Χριστουγέννων (υπόλοιπο 618,72) το οποίο απέχει περισσότερους από 3 μήνες από τον συμψηφισμό (21 Δεκεμβρίου) άρα γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης για παροχή σε είδος και υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΙΟΥΛΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Χριστουγέννων (υπόλοιπο 515,59) το οποίο απέχει περισσότερους από 3 μήνες από τον συμψηφισμό (21 Δεκεμβρίου) άρα γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης

για παροχή σε είδος και υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Χριστουγέννων (υπόλοιπο 412,46) το οποίο απέχει περισσότερους από 3 μήνες από τον συμψηφισμό (21 Δεκεμβρίου) άρα γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης

για παροχή σε είδος και υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΣΕΠΤΡΕΜΒΡΙΟΣ

103,13  Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Χριστουγέννων (υπόλοιπο 309,33) το οποίο απέχει 3 μήνες από τον συμψηφισμό (21 Δεκεμβρίου) άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης

για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Χριστουγέννων (υπόλοιπο 206,20) το οποίο απέχει 2 μήνες από τον συμψηφισμό (21 Δεκεμβρίου) άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης

για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

103,13 Λογίζονται σαν προκαταβολή έναντι Δώρου Χριστουγέννων (υπόλοιπο 103,07) το οποίο απέχει 1 μήνες από τον συμψηφισμό (21 Δεκεμβρίου) άρα δεν γεννούνται υποχρεώσεις δανειακής σύμβασης

για παροχή σε είδος αλλά γεννούνται υποχρεώσεις χαρτοσήμου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

103,07 Λογίζονται σαν εξόφληση  Δώρου Χριστουγέννων το οποίο  αν αποδοθεί μετά τις 21 Δεκεμβρίου θεωρείται εκπρόθεσμη καταβολή μισθού.

Για την λύση του παραπάνω προβλήματος μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αφήστε μια απάντηση