Τα 100 επαγγέλματα που επιδοτεί ο επενδυτικός νόμος.

Πρώτης τάξεως χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσα από τον επενδυτικό νόμο μπορούν να αναζητήσουν επαγγελματίες 100 διαφορετικών ειδικοτήτων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την 28η Φεβρουαρίου. Από τη σύσταση επισκέψιμης αγροτουριστικής μονάδας, οινοποιείου, ελαιοτριβείου ή τυροκομείου και συσκευαστηρίου οπωροκηπευτικών και μονάδας επεξεργασίας αιθέριων ελαίων, μέχρι την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικών, ζωοτροφών και τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων και μικρών ξενοδοχείων, προβλέπονται ενισχύσεις που ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια φτάνουν μέχρι και το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το κατώτατο ύψος επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι 100.000 ευρώ.

Η ενασχόληση με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα εμπεριείχε πάντοτε ένα ρίσκο που σε κάποιες δραστηριότητες και γεωγραφικές περιοχές ήταν αρκετά υψηλό. Η αδυναμία πρόσβασης στην εύκολη χρηματοδότηση αποτελούσε πάντοτε τον πονοκέφαλο σε κάθε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, τη μεταποίηση αλλά και την παροχή υπηρεσίας έρχεται να βοηθήσει ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, με καταληκτική όμως ημερομηνία υποβολών την 28-2-14. Ο επενδυτικός νόμος που με διάφορες τροποποιήσεις συνεχίζει μέχρι σήμερα να χρηματοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών τόσο των υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και των νέων ή/και των υπό σύσταση επιχειρήσεων έρχεται να ολοκληρώσει ένα χρονικό διάστημα περίπου τριών ετών από το 2011 που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με την επωνυμία 3908/11 από τον σχετικό νόμο με τον οποίο προκηρύχτηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 100 επιχειρηματικές δραστηριότητες σε διαφόρους τομείς όπου με βασική προϋπόθεση την υποβολή επενδυτικού πλάνου και ελάχιστου ποσού των 100.000 ευρώ μπορούν να αλλάξουν τις όποιες επενδυτικές σκέψεις είχατε μέχρι τώρα και να δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επιχειρηματική επιλογή.

 

Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν μέσα από το χρηματοδοτικό εργαλείο που ονομάζεται επενδυτικός νόμος .Αυτές έχουν να κάνουν με μια πληθώρα δαπανών που σκοπό έχουν την άμεση ενίσχυση του υποψήφιου επενδυτή σε όλα τα επίπεδα.
Συγκεκριμένα ενισχύονται:
1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης _διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
3. Η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
6. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.
8. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
9. Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
10. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
11. Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων
12. Οι δαπάνες συμβούλων.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός των ποσοστών επιχορήγησης που δίνει ο επενδυτικός νόμος και τα οποία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από νομό σε νομό . Σημαντικό ρόλο στην πιθανή χρηματοδότηση παίζουν τα μεγέθη της εταιρίας ή επιχείρησης υποψήφιας προς χρηματοδότηση η οποία μπορεί να είναι μικρή ,μεσαία ή μεγάλη και με ποσοστά χρηματοδότησης που φτάνουν και το 50% σε αρκετές περιπτώσεις .

Οι ειδικότητες που επιδοτούνται
Λαμβάνοντας τον παλμό της αγοράς εκείνοι οι τομείς στους οποίους θα μπορούσε κάποιος σήμερα να επενδύσει με αρκετές πιθανότητες δημιουργίας ενός success story είναι οι εξής:
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:
Τομέας κρέατος
Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα
Τομέας φρούτων και λαχανικών
Τομέας λαδιού
Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα
Προϊόντα Αλευρόμυλων
Αμυλούχα Προϊόντα
Είδη Αρτοποιίας
Ζυμαρικά
Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής
Παρασκευή Ζάχαρης
Κακάο και Σοκολάτα
Τσάι – Καφές
Αρτύματα – Καρυκεύματα
Ετοιμα γεύματα
Παραγωγή ζωοτροφών
Αλκοολούχα Προϊόντα
Μεταλλικό Νερό
Χυμοί
Αναψυκτικά
Παραγωγή Προϊόντων Καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Γενικά είδη ένδυσης Γούνινα είδη ένδυσης
Πλεκτά είδη ένδυσης
Κατεργασία και δέψη δέρματος
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευές)
Κατασκευή τσαντών
Κατασκευή υποδημάτων
Βιομηχανία Ξύλου
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπωτικές δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή προϊόντων καθαρισμού
Παραγωγή αρωμάτων
Παραγωγή παρασκευασμάτων καλλωπισμού
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή κοσμημάτων
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή παιχνιδιών
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πλην φωτοβολταϊκών συστημάτων
Συλλογή απορριμμάτων
Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
Ιδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων
Μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο αστέρων
Επενδύσεις εκσυγχρονισμού camping
Επενδύσεις μετατροπής camping σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων
Ειδικές Τουριστικές Υποδομές
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών
Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Έκδοση λογισμικού
Παραγωγή ταινιών μικρού μήκους
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες – Υπηρεσίες συσκευασίας
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

Αφήστε μια απάντηση